Impressum

Axon Lab spol. s r.o.
Lednická  1533
CZ-198 00 Praha 9
Telefon +420 326 921 318
Fax +420 326 734 202
info@axonlab.cz
 
IČO: 24175358
DIČ: CZ24175358
 
Společnost  zapsána v OR Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 185656

Právní upozornění

Podmínky přístupu a používání pro tuto internetovou stránku
Děkujeme Vám za Váš zájem o výrobky a služby Axon Lab. Přístupem na tuto internetovou stránku a odkazy na ní uvedené (jako uživatel) prohlašujete, že chápete a uznáváte následující podmínky používání.

Účel této internetové stránky / Žádná záruka
Účelem této internetové stránky je zprostředkovat informace o naší společnosti, našich službách a výrobcích. Vyvoláním této internetové stránky uživatelem nevstupuje Axon Lab s uživatelem do žádného smluvního vztahu. Axon Lab usiluje o udržování aktuálnosti, úplnosti a správnosti této internetové stránky. Protože však tyto informace mohou podléhat rychlým změnám, nelze jejich aktuálnost, správnost a úplnost v plném rozsahu zaručit.
Údaje na této internetové stránce nepředstavují závazné pomůcky k rozhodování a odpovědi na otázky v oblasti poradenství ani nelze na základě těchto údajů činit pracovně právní ani jiná rozhodnutí. Veškeré činnosti, učiněné na základě údajů na této internetové stránce, se uskutečňují na vlastní riziko uživatele.

Funkce této internetové stránky
Axon Lab nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku na to, že funkce na Vaší internetové stránce budou trvale a bez přerušení k dispozici, jsou bezchybné nebo z nich budou chyby odstraněny či že internetová stránka nebo příslušné servery neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Odkazy na internetové stránky, které nejsou vlastnictvím Axon Lab
Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran. Na jejich obsah nemá Axon Lab žádný vliv, a proto opět nemůže převzít žádnou záruku za jejich správnost, úplnost a zákonnost.

Ručení
Na obsah této internetové stránky se neposkytuje žádná záruka ani garance. Axon Lab ručí pouze za svůj vlastní obsah na této internetové stránce. Jakékoli ručení za škody, vzniklé přímo nebo nepřímo z používání této internetové stránky je vyloučeno, pokud nejsou způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Autorská práva
© Copyright Axon Lab AG, CH-5405 Baden (Švýcarsko). Veškerá práva vyhrazena. Text, obrázky, grafy, zvuk, animace, videa i jejich uspořádání na internetové stránce Axon Lab podléhají ochraně autorského práva a jiných předpisů pro ochranu duševního vlastnictví. Obsah této internetové stránky nesmí být ke komerčním účelům kopírován, rozšiřován, pozměňován ani zpřístupňován třetím stranám. Upozorňujeme, že obrázky na naší internetové stránce částečně podléhají autorskému právu třetích stran.

Ochranné známky, duševní vlastnictví
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na této internetové stránce chráněny právem o ochranných známkách ve prospěch Axon Lab. Platí to zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy. Duševní vlastnictví obsažené na této internetové stránce, jako patenty, značky a autorská práva, je předmětem ochrany. Touto internetovou stránkou není udělena žádná licence k používání duševního vlastnictví Axon Lab třetím stranám.

Aktualizace podmínek používání
Axon Lab si vyhrazuje právo tato právní upozornění kdykoli bez předchozího upozornění upravit podle právních předpisů. Proto Vám na tomto místě doporučujeme, abyste se před každou návštěvou Vašich internetových stránek informovali o aktuálním stavu.

Ochrana osobních údajů

Použití služby analýzy internetových stránek
Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, tedy textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu používání našich internetových stránek. Informace o používání internetových stránek, vytvořené pomocí cookie, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány. Google tyto informace použije k vyhodnocování Vašeho používání internetové stránky, k vytváření zpráv o činnostech na internetové stránce a k tomu, aby nám poskytoval další služby spojené s používáním internetových stránek. Google nebude v žádném případě dávat do spojení Vaši IP adresu s ostatními údaji. Instalaci cookies můžete pomocí příslušného nastavení softwaru ve svém prohlížeči zakázat. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí v plném rozsahu fungovat veškeré funkce na této internetové stránce. Používáním této internetové stránky prohlašujete, že jste srozuměni s používáním údajů získaných o Vás společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedeným účelům.

Právo na informace a odvolání
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o Vašich údajích, uložených u Axon Lab. Kromě toho můžete kdykoli údaje shromážděné o Vás nechat zablokovat, opravit nebo smazat. Rovněž můžete svolení ke shromažďování nebo používání údajů, které jste nám udělili, kdykoli odvolat bez uvedení důvodů.

Rozsah získávání a ukládání osobních údajů
V zásadě není pro používání našich internetových stránek zapotřebí, abyste uváděli své osobní údaje. Ty jsou však potřebné, pokud požadujete určité individualizované služby. Patří sem například požadování informačních materiálů nebo zodpovídání individuálních otázek.
Shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, pokud se dobrovolně rozhodnete je uvést a výslovně vyjádříte svůj souhlas nebo k tomu existuje povinnost ze zákona. Tyto údaje používáme výhradně k účelům, s nimiž jste vyjádřili svůj souhlas nebo pro něž existuje povinnost ze zákona. Rovněž předávání státním institucím a úřadům s právem informovanosti se uskutečňuje pouze v rámci zákonných povinností k podávání informací, nebo pokud jsme na základě soudního rozhodnutí povinni podat informace.
Ujišťujeme Vás, že údaje o Vaší osobě nebudeme bez Vašeho svolení poskytovat třetím stranám k reklamním účelům.

Změny ustanovení o ochraně osobních údajů
Axon Lab si vyhrazuje právo tato ustanovení o ochraně osobních údajů kdykoli bez předchozího upozornění upravit podle právních předpisů. Proto Vám na tomto místě doporučujeme, abyste se před každou návštěvou Vašich internetových stránek informovali o aktuálním stavu.

Stav
říjen 2014