Splošni prodajni in dobavni pogoji

Tukaj najdete naše splošne pogoje poslovanja in dobave.

1. Splošne določbe
Sledeči splošni prodajni in dobavni pogoji veljajo za vsakršno prodajo blaga prodajalca in logističnega partnerja (dobavni pogoji). Potrebno jih je upoštevati že pri sestavi pogodbe. Če se pogodba sklene, so del te pogodbe. Pogoji kupca, ki bi bili tem pogojem nasprotujoči ali bi od njih odstopali, ne morejo biti vključeni v pogodbo, razen če se prodajalec z njimi izrecno strinja v pisni obliki.

2. Sklenitev pogodbe, pisna oblika
Naročila kupca kot tudi drugi sporazumi in dodatni dogovori so za prodajalca obvezujoči, če jih prodajalec izrecno pisno potrdi (tudi na računih ali dobavnicah).

3. Cene
Dobava se vrši po cenah vsakokratnega veljavnega cenika. Vse navedbe cen se razumejo v evrih brez DDV. Ko stopi v veljavo nov cenik, so vsi prejšnji ceniki in dopolnila k cenikom neveljavni. Za naročila v vrednosti pod 100,00 EUR zaračunavamo pavšalne stroške pošiljanja v višini 6,50 EUR.

4. Dobavni roki
Prodajalec dobavi blago, kolikor je mogoče hitro. Način in obseg naše dobave je razviden iz naše fakture oz. iz naše dobavnice. Upravičeni smo izvajati delne dobave. Začetek dobave je dan, ko je pošiljka poslana (faktura oz. dobavnica).

5. Jamstvo za pomanjkljivosti pošiljke
Pošiljko je treba kontrolirati takoj po prejemu. Pomanjkljivosti je treba takoj sporočiti špediterju. Če te določbe ne upoštevate, Axon Lab d.o.o. ni dolžan povrniti škode.  

6. Vračila
Axon Lab d.o.o. dobavljenega blaga ne sprejema nazaj in ga ne zamenja brez svoje predhodne odobritve. Izdelke je potrebno vrniti v nepoškodovani originalni embalaži. Izdelkov, ki jim je potekel rok uporabe ali ki so bili odposlani pred več kot enim mesecem, ne sprejemamo nazaj in jih ne menjamo.
Vsa vračila pošiljk izvaja kupec na svoje stroške in na svojo odgovornost.

a)  Reagenti:
Naši reagenti so namenjeni za uporabo in vitro (zunaj živega organizma – op. prev.).
Pomanjkljivega blaga ne sprejmemo nazaj brez naše predhodne odobritve.
Defektne reagente nadomestimo po odobritvi našega proizvodnega direktorja.

b)  Aparati:
Vse naše aparate in programe pred odpošiljanjem testiramo in kontroliramo. Če bi kljub temu prišlo do manjših napak, vam za nove aparate dajemo garancijo 24 mesecev od datuma instalacije. V tem času proizvajalec brezplačno (delo in material) popravi napake, do katerih je prišlo zaradi izdelave ali napake v materialu.

7. Plačilna sposobnost kupca
Prodajalec soglaša s sklenitvijo pogodbe samo pod pogojem, da je kupec plačilno sposoben. V kolikor bi se po sklenitvi pogodbe izkazalo, da je gospodarsko stanje kupca zaskrbljujoče in da morda ne bo mogel plačati za blago, je prodajalec upravičen, da po svoji presoji pošiljke stornira ali pa jih pošilja v delih proti sprotnemu plačilu oz. proti prejemu ustreznih garancij za plačilo.

8. Višja sila, ovire za izpolnjevanje pogodbe
Zaradi višje sile katere koli vrste, nepredvidljivih motenj v proizvodnji, prodaji ali transportu, požarov, poplav, nepredvidljivih izpadov energije, surovin ali pomožnih surovin, stavk, izprtja, vladnih ukrepov ali drugih ovir, na katere ne more vplivati prodajalec in zaradi katerih pride do zamude pri izdelavi, pošiljanju in prevzemu proizvodov oz. je to onemogočeno, je za čas trajanja motenj opuščena obveznost za dobavo ali prevzem. Prodajalec izven pogojev garancije nima obveznosti sprejeti vrnjene izdelke ali jih zamenjati.

9. Splošna omejitev jamstva
9.1 Kupec ni upravičen do dodatnih odškodninskih zahtevkov zaradi kršitev pogodbe, razen če gre za grobe prekrške s strani prodajalca ali njegovih podizvajalcev oz. če prodajalec krši glavne ali pomembne dodatne obveznosti iz pogodbe. V kolikor prodajalec iz malomarnosti krši glavne ali pomembne dodatne obveznosti iz pogodbe, je njegovo jamstvo omejeno na predvidljivo škodo.
9.2 Kjer je jamstvo prodajalca izključeno ali omejeno, velja isto tudi za osebno jamstvo njegovih zaposlenih, delavcev, sodelavcev in    zastopnikov.
10. Plačilo
Vse fakture je potrebno plačati brez odbitka popusta v 30 dneh od datuma fakture. Po poteku tega roka se zaračunavajo zamudne obresti v višini 5%. Kupec plača tudi stroške opominov in izterjave plačila.

11. Pridržek glede lastništva
Prodajalec si pridrži lastništvo svojih izdelkov do popolnega plačila zneska na fakturi.

12. Nedopustna konkurenca pri nadaljnji prodaji
Kupec se obvezuje, da pri nadaljnji prodaji ne bo izvajal nedopustnega primerjalnega oglaševanja. Brez predhodne odobritve prodajalca je nedopustna uporabe zaščitenih znamk (blagovnih znamk) prodajalca.

13. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost, uporabno pravo
Kraj izpolnitve in pristojno sodišče je v Celju.